Runrig - The Gaelic Collection (Scottish Folk Music CD)

Runrig - The Gaelic Collection (Scottish Folk Music CD)

  • £11.99


1-1 Siol Ghoraidh
1-2 Na H-Uain A's T-Earrach
1-3 'Ic Iain 'Ic Sheumais
1-4 Mairi
1-5 Fichead Bliadhna
1-6 Tir An Airm
1-7 Abhainn An T-Sluiagh
1-8 Chi Mi'n Tir
1-9 Cnoc Na Feille
1-10 Air A'Chuan
1-11 An Atraireachd Ard
1-12 Foghar Nan Eilein 78
1-13 Ribhinn O
1-14 Pog Aon Oidhche Earraich

2-1 An Ubhal As Airde
2-2 Sraidean Na Roinn-Eorpa
2-3 Alba
2-4 Fuaim A'Bhlair
2-5 Cearcal A Chuain
2-6 An Cuibhle Mor
2-7 Tir A'Mhurain
2-8 An T-Iasgair
2-9 An Toll Dubh
2-10 Ard
2-11 Thairis Air A'Ghleann
2-12 Meadhan Oidhche Air an Acairseid
2-13 Cum 'Ur N'aire
2-14 Chi Mi'N Geamhradh